December 2021

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar ang. udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård.

DN Frederiksberg har med stor interesse læst oplægget til Udviklingsplan Vision for Solbjerg Parkkirkegård. Vi finder at det er godt oplæg til hvad der skal ske med kirkegården i de kommende årtier og de fleste af de visioner som er i oplægget kan vi kun støtte. Vi har noteret os at kirkegården ikke nedlægges, som det ellers var planlagt i de foregående Kommuneplaner, men at store arealer stadig bibeholdes som aktiv kirkegård. Frederiksbergs største problem er mangel på plads, kommunen er et af de tættest bebyggede områder i Europa. Derfor er det vigtigt at der ikke udtages flere områder af kirkegårdens areal til bebyggelse, som der sket i de senere år

Læs DN Frederiksberg Høringssvar vedr. udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård her.


April 2021

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til  "Forslag til Kommuneplan 2021, Frederiksbergs plan for en bæredygtig udvikling".

DN Frederiksberg har hæftet sig ved at borgmesteren i forordet til forslaget til kommuneplanen skriver ”Samtidig er det et væsentligt afsæt at flere boliger ikke er et mål i sig selv.” Denne udmelding er nok den vigtigste ny målsætning i kommuneplanen. Desværre afspejles denne målsætning ikke i forslaget til den ny plan, som stort set er en gentagelse af den gamle kommuneplan fra 2017. Derfor er det vigtigt at denne ny målsætning indarbejdes i kommuneplanen. Frederiksbergs største problem er mangel på plads, kommunen er mange steder overbebygget og i denne Corona tid oplever man at vor natur og grønne områder er under et voldsomt pres, hvilket fortæller hvor vigtige de er for vor sundhed. Frederiksberg er et af de tættest bebyggede områder i Europa og vi kan ikke fortsætte den uhæmmede byfortætning, som har været kendetegnet for kommunens politik i de seneste år. 

Læs DN Frederiksberg Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021 her.


Februar 2021

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til Ressource- og affaldsplan 2026.

Vi har med interesse studeret forslaget til Ressource- og affaldsplan 2026. Vi kan kun støtte op om kommunens tiltag med hensyn affaldssortering og ønsket om øget genanvendelse af det indsamlede affald.Desværre er den foreliggende plan, på over 50 sider, ikke særlig tilgængelig for almindelige mennesker, det er jo ikke en konkret plan, men nærmere en undersøgelse med en masse ord om aktiviteter og konstateringer, som man kun kan forholde sig positivt til. Var det ikke muligt i fremtiden at forkorte disse skrivelser og komme med klare forslag til hvordan man tænker sig at løse affaldsproblematikken her på Frederiksberg.

Læs: Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til Ressource- og affaldsplan 2026 her


Februar 2020

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar ang. forslag til Frederiksberg Strategien 2020.

Vi har med stor interesse læst udkastet til Frederiksberg Strategien 2020. Vi har følgende bemærkninger til strategien. Overskriften ”Hovedstadens Grønne Hjerte” er godt valgt for de vigtige mål som byen skal nå i 2030: at være CO2 neutral, klimasikret og havde forbedret biodiversiteten i kommunen med mange flere træer, rekreative pletter og nye store parker.

Desværre finder vi, at udkastet til Frederiksberg Strategien ikke er præcist nok i sine målsætninger. Her burde der være nogle mere klare udmeldinger. Strategien skal vel være det idemæssige omdrejningspunkt for Frederiksbergs udvikling, som alle beslutningstagere bør følge. Men virkeligheden, som vi ser gang på gang, er at de udmærkede principper der er nedfældet i strategien og Kommuneplanen ikke efterleves. Vi er især bekymret over den uhæmmede byfortætning, som et flertal i kommunalbestyrelsen tillader. Alle de lokalplaner som Frederiksberg Kommune har haft i høring i forbindelse med nybyggeri de senest år, er kendetegnet ved at man giver tilladelse til at overbebygge grundende. 

Læs: Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar ang. forslag til Frederiksberg Strategien 2020 her


Oktober 2019

Høringsvar ang. forslag til Frederiksberg Kommunes bidrag til Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål

DN Frederiksberg hilser grundlæggende Kommunens engagement i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling velkommen og tager med denne indstilling også udgangspunkt i kommunens handlingsplan, september 2019. Danmarks Naturfredningsforening støtter aktivt 9 af de 17 Verdensmål: 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 og 17. DN Frederiksberg vælger naturligt at begrænse vor indstilling til vor kommune til de fem mål, som ligger nærmest vore egne kernekompetencer og opfattelse af Frederiksbergs behov.

Læs DN Frederiksberg Høringssvar til Forslag til Frederiksberg Kommunes bidrag til Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål her


November 2018
DN Frederiksberg og Københavns høringssvar til Frederiksberg Kommune angående Skybudsprojektet for St. Jørgens Sø:

De tre scenarier, som på nuværende tidspunkt er offentliggjort giver ingen information om hvilke alternative muligheder, der har været undersøgt ligeså lidt, som der informeres om konsekvenserne de foreslåede indgreb har for natur og miljø mv.  Det er derfor DNs anbefaling, at der inden der træffes politisk beslutning om, hvordan skybrudsikringen skal ske i de berørte bydele bliver gennemført en åben og grundig offentlig proces.  I den proces vil vi gerne se forslag til skybrudssikring, der sikrer de kvaliteter, som søerne har i dag – som et åbent og sammenhængende byrum. Vi har også brug for at kommunerne viser de teknisk mulige alternativer, der kan sikre det.

Læs DN Frederiksberg/Københavns høringssvar ang. Skybrudsprojektet for St. Jørgens Sø her.


Juni 2017

DN Frederiksbergs høringsvar til 
Udkast for Frederiksberg Kommunes Arkitekturpolitik

Vor største bekymring er, at de grønne arealer vil komme under pres og at bebyggelsesprocent og bebyggelseshøjde gradvist vil stige yderligere. Som bekendt er Frederiksberg Kommune et af de tættest bebyggede områder i Europa, og vi kan ikke som det sker i dag fortsætte med den uhæmmede byfortætning. Hvis dette fortsætter får det alvorlige konsekvenser for vort miljø og vil ødelægge det gode liv, borgerne i dag har på Frederiksberg. Derfor er vor opfordring, at man i fremtiden i nye lokalplaner sørger for, at der friholdes arealer til grønne åndehuller og reserveres arealer for fremtidig udvikling af kommunen.

Læs DN Frederiksberg Høringssvar til udkast for Frederiksberg Kommunes Arkitekturpolitik her.


April 2017

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afdelings bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017

Vi har med stor interesse læst Forslag til Kommuneplan 2017, som vi finder indeholder gode principper for, hvordan Frederiksbergs fysiske rammer skal udvikle sig i fremtiden, så vor by kan bevare sin særlige identitet og være en grøn oase i storbyen. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er meget bekymret over den måde over den måde, politikerne har forvaltet de retningslinjer, som var i den gældende kommuneplan 2013. Vi har i den forløbne periode set, at mange af de principper, som var nedfældet i planen om at ville være ”Hovedstadens Grønne Hjerte” og beskytte Frederiksbergs særpræg, er sat til side.

Læs DN Frederiksberg bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017 her.