Februar 2019

Et kommercielt klatreanlæg skal nu opføres i Frederiksbergs eneste ”vildmark”, Søndermarken, der har været fredet siden 1960. Det står nu klart, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadsfæstet Fredningsnævnets dispensationsafgørelse, der tillader anlægget. Danmarks Naturfredningsforening ankede i første omgang denne beslutning, desværre altså uden at få medhold.

Den historiske naturhave Søndermarken er ikke en naturlig placering for et klatreanlæg, men Frederiksberg kommune har sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen anmodet om opførelsen efter at Carlsberg-byens klatrebane i 2016 blev revet ned sammen med en lang række træer, da Carlsberg-grunden blev inddraget til byfortætning. Det er således indirekte dårlig byplanlægning i København, der ligger til grund for, at Søndermarken skal bruges som reserveanlæg.

Vi er i Danmarks Naturfredningsforening bekymrede for, at Fredningsnævnets vurdering, af hvad der kan tillades i Søndermarken, kan danne en uheldig præcedens for aktiviteter, der bryder med havens helt særlige rekreative og biologiske værdier samt kulturhistoriske udtryk. Søndermarken, der er rekreativt nærområde for langt over 100.000 indbyggere, er i forvejen belastet af mange offentlige arrangementer.

Dispensationen fra fredningen, der hermed tillader klatrebanen, mener vi er på kant med fredningsbestemmelsen på en række punkter. Først og fremmest er vores hovedanke, at klatreanlægget vil være et kommercielt foretagende, der således er ekskluderende for den almene offentlige adgang til området. Det mener vi, ikke er foreneligt med fredningsbestemmelsens ord om, at arealet skal ”bevares som et rekreativt grønt område, tilgængelig for offentligheden”. Der findes i dag en række frilufts- og idrætsanlæg i Søndermarken, men til forskel for det kommende klatreanlæg er alle disse gratis, frit tilgængelige og kræver ikke instruktør. Kendelsen stiller som vilkår, at området ikke må afspærres, men det bliver unægtelig svært at forestille sig sikkerhedsmæssigt forsvarligt med klatring i fem meters højde.

Ud fra et biologisk synspunkt vil anlægget ubestrideligt virke forstyrrende på de fugle og flagermus, som bor i området – en anke som i øvrigt ikke bestrides i kendelsen fra nævnene. Netop Søndermarken er hjemsted for de største bestande af flagermus i vores område, og er sammen med Frederiksberg Have udpeget som nøgleområde i nyt grønt Danmarkskort. Klatreanlægget vil desuden forudsætte en udtynding af bestanden af de over 40 år gamle bøgetræer. Det er sørgeligt, at hensyn til områdets særlige biodiversitet ikke vægter tungere i afgørelsen.

Vi skylder Frederiksberg nu og i fremtiden at tage rigtigt godt vare på de få grønne områder, der findes i vores tæt bebyggede by. Et kig ind over kommunegrænsen til København må tjene til skræmmeeksempel for, hvordan en løbsk byudvikling bekoster naturen og de frie arealer. Klatreanlægget i Søndermarken er et skridt i den gale retning.