Februar 2021

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til ”Forslag til Strategi for ren luft – 2030”

Vi har med stor interesse læst Frederiksberg kommunes ”Forslag til Strategi for Ren Luft – 2030”. Luftforureningen i storbyen er jo et stort problem både med hensyn til Klimaproblematikken og mest alvorlig for borgernes sundhed. Det er jo skræmmende at man regner med at 76 for tidlige dødsfald pr. år på Frederiksberg skyldes dårlig luftkvalitet. Det er derfor godt at Frederiksberg Kommune har sendt en henvendelse til Regering og Folketing, hvor der opfordres til en fælles indsats og ny lovgivning nationalt på dette område.

 Læs: Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar ang. forslag til Strategi for ren luft 2030 her.


November 2020

Ansøgning  om ændring af udeområde i forbindelse med dispensation til ny bygning for bad og omklædning ved Frederiksberg Slot.

I det sidste høringssvar havde vi nogle forbehold over for det foreslåede parkeringsanlæg på den gamle granatskydebane. Vi finder det godt at man i den nye ansøgning har skåret antallet af parkeringspladser ned fra 44 til 38. Parkeringsanlægget bør udføres så der stadig er indblik fra Roskildevej til det grønne idrætsanlæg og ikke udføres med fast belægning, men f.eks. med betongræs så det grønne præg bibeholdes, når der ikke holder biler på pladsen. Ligeledes som vi argumenterede for sidst, vil den viste overdækkede cykelparkering skæmme området og vi synes ikke der skal opføre nye bygninger på dette areal, cykelparkeringen kan i stedet placeres på indersiden af den planlagte bad og omklædningsbygning under et lille halvtag, der kan monteres på facaden, uden at det vil skæmme bygningen.

Læs DN Frederiksberg Høringssvar til Fredningsnævnet her.
Læs Fredningsnævnets afgørelse i sagen her.


Februar 2020

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til forslag til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus.

Vi har med stor interesse studeret forslaget til Lokalplan for Rolighedsvej Bycampus. Det meget detaljerede forslag indeholder mange gode tiltag, hvor de bevaringsværdigede bygninger integreres i den ny bebyggelse og der anlægges øst- vestgående stræder som skaber forbindelse til den grønne sti og åbner op for området. Der er også godt, at de fleste af de nu på stedet værende træer bevares, og der plantes nye træer, hvor det er muligt, og i forbindelse med den ny bebyggelse skabes grønne byrum. Det er meget glædeligt, at der i forbindelse med ”Den Grønne Sti” er planlagt en ny park i centrum af området. Desværre, som det er kendetegnende for alle de lokalplaner som Frederiksberg Kommune har haft i høring i de seneste år, er at man giver tilladelse til at overbebygge grundende. Bygningerne ud til Åboulevarden foreslås bygget op 6 til 8 etager. Også Skolebyggeriet ud til Rolighedsvej er al for tæt og højt. Frederiksberg er et af de tættest bebyggede områder i Europa. Derfor bør områdets bygningshøjder reduceres og bebyggelsesprocenten sættes ned.

Læs: Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringsvar til Forslag til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus her.  


Marts 2019
 
Ansøgning om opførelse af ny bad og omklædningsbygning ved Frederiksberg Slot
DN Frederiksberg har studeret Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses dispensationsansøgning angående opførelse af en ny bad- og omklædningsbygning bag Lakajgårdsanlægget ved Frederiksberg Slot. Vi er principielt imod ny bebyggelse inden for fredningen, men i dette tilfælde finder vi det er forsvarligt at opføre en ny bygning inden for fredningen, da det er vigtigt at bevare den fredede staldbygning for fremtiden, som for tiden er under restaurering.  Parkeringsanlægget og det overdækkede cykelskur som tænkes etableret på den gamle granatskydebane op til matrikelskellet synes vi ikke om, det vil ødeLægge det grønne indblik fra Roskildevej og medføre terrænændringer. 
Læs DN Frederiksbergs udtalelse ang. ny bad og omklædningsbygning ved Frederiksberg Slot her.
Læs Fredningsnævnets kendelse ang. ny bygning til bad og omklædning FH-KBH-5-2019 her.

September 2018

DN Frederiksbergs høringsvar med forslag til Frederiksberg Hospitalsgrundens fremtidige anvendelse.
Vi finder det meget vigtigt i den kommende planlægning af hospitalsgrundens fremtid, at de eksisterende grønne områder med træer og beplantning af sjælden kvalitet bevares.
Det er ligeledes vigtigt, at området ikke bliver overbebygges, højhuse hører ikke til et sted som dette. DN Frederiksberg foreslår, at der ud mod Nordre Fasanvej skabes et nyt offentlig parkanlæg. Yderlige kunne der også være mulighed for et nyt større grønt åndehul i området ud mod Tesdorpsvej.

Læs DN Frederiksbergs høringssvar ang. den fremtidige anvendelse af Frederiksberg Hospitalsgrunden her

Juli 2018
 
Ansøgning om fortsættelse af skybrudprojekt i parkanlægget Grøndalen

Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Afdeling, har ingen indvendinger imod at der gives dispensation fra fredningen, så området kan bruges til skybrudsikring på betingelse af at alle grøfter udføres uden brug af beton, som jordanlæg. Samtidig skal områdets træer sikres mod beskadigelse i byggefasen. Vi finder det ligeledes vigtig for biodiversiteten, at de på området uplejede arealer bibeholdes efter projektet er afsluttet, så den vilde flora som i dag findes på denne del af det fredede areal bevares. 

Læs DN Frederiksbergs udtalelse om ansøgning om fortsættelse af skybrudprojekt i parkanlægget Grøndalen her.

Læs Fredningsnævnets kendelse FH-KBH-36-2018 her.

April 2018
DN Frederiksbergs høringsvar til Forslag til Lokalplan 216 for klub til Skolen ved Bülowsvej
DN Frederiksberg er ikke imod at der skal bygges nødvendige klubbygninger til kommunens  skolebørn. Vi plejer ikke at kommentere sådanne lokalplanforslag, men i dette tilfælde ser vi at endnu et grønt areal forsvinde. Desværre er det ikke et enkeltstående tilfælde, men et nyt  eksempel i en lang kæde ny lokalplaner, som giver tilladelse til at bebygge åbne grønne arealer. Inden for det sidste årstid kan nævnes Lokalplan 212, hvor et grønt område ved Døvekirken  bebygges massivt. Også i forbindelse med Lokalplan 205 Rammelokalplan for by integreret campus i Frederiksberg Bymidte inddrages store værdifulde grønne arealer til bebyggelse. Endelig lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – Venligbolig Plus, her gives der tilladelse til at bebygge et stort område af Solbjerg Parkkirkegård. Kirkegården er i følge kommuneplanen planlagt udlagt til bypark.

Læs: Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. kommentarer til Forslag til Lokalplan 216 her.


Januar 2018

Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. kommentarer til Forslag til Lokalplan 212 for almene familieboliger Falkoner Allé 128.

DN Frederiksberg har ikke noget mod at der bygges almene familieboliger, men de bør placeres på et andet sted end på det i lokalplanforslagets lille grønne areal beliggende ud til Københavns mest støj- og luftforurenede trafikåre.

Vi finder også forslagets bebyggelses procent, 160% er helt uacceptabelt. I kommuneplanen er bebyggelsesprocenten i dag 40/60. Det vil sige, at stort set hele den lille grund vil blive bebygget, til stor gene for de omkringboende. Samtidig er vi bekymret over, at dette byggeri kan skabe præcedens for yderligere byggeri i området mellem Rolighedsvej og Åboulevarden, som i dag er kendetegnet af et grønt, gammelt villakvarter og Det Biovidenskabelige Fakultets grønne arealer med fredede bygninger. Dette område bør bevares i sin nuværende helhed, både på grund af områdets værdi for biodiversiteten og dets kulturhistoriske betydning.

Læs DN Frederiksbergs kommentarer til Forslag til Lokalplan 212 for almene familieboliger Falkoner Allé 128 her.


September 2017
Forslag til Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – Venligbolig Plus.
DN Frederiksberg finder det meget beklageligt at man bid for bid inddrager nye dele af Solbjerg Parkkirkegårds areal til ny bebyggelse. Kirkegården er i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål og stilleområde og vil nærmeste fremtid blive udlagt som park når kirkegården gradvis nedlægges.Vore sparsomme grønne områder bør ikke betragtes som reserve arealer, hvor man bare kan placere bygninger og aktiviteter, som man ikke har plads til i resten af kommunen. Vore gamle kirkegårde er meget vigtige for biodiversiteten, grønne åndehuller for byens befolkning og har stor kulturhistorisk værdi.
Læs: DN Frederiksbergs kommentarer til Forslag til Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – Venligbolig Plus her.

September 2017

Forslag til Lokalplan 205. Rammelokalplan for by integreret campus i Frederiksberg bymidte. 

Rammeplanen for denne såkaldte by integrerede campus i Frederiksberg bymidte, vil efter vor mening være ødelæggende for miljøet, da mange af bygningerne vil blive placeret i den grønne kile, der i dag går gennem området. Vi er principielt ikke i mod at CBS bygger nyt, men bygningerne skal placere i kanterne af arealet, så der stadig vil være et grøn fri passage fra Frederiksberg Centret til Solbjerg Metro Station. Derfor bør Metrobygning Nord og Metrobygning Syd adskilles, så udsynet gennem det grønne område bibeholdes. Ligeledes bør Parkauditoriet af samme grund ikke placeres midt i det grønne areal, der er på stedet i dag, men placeres et andet sted på arealet. Vi synes at de i planen viste bygninger er al for massive og det gælder især det planlagte 12 etagers CBS tårn.

Læs: DN Frederiksbergs kommentarer til Forslag til Lokalplan 205. Rammelokalplan for by integreret campus i Frederiksberg bymidte her.


Juni 2017
Banestyrelsens ansøgning om at placere et teknikhus på et fredet areal ved Flintholm Station 

DN Frederiksberg er meget bekymret over at man bid for bid tager arealer ud af fredningen på dette sted. Der er allerede givet dispensation til et stort areal til parkeringspladser for stationen vest for stien, der går mod nord fra stationen. Ved at inddrage yderligere et areal her vil adgangsforholdene til den fredede park blive indskrænket til en smal sti og ødelægge den fine udsigt til parken, der er fra stationen.Teknikhuset burde kunne  placeres uden for fredningen, der er areal nok på stationsområdet til et sådant anlæg.

Fredningsnævnet foretog en besigtigelse af området og efterfølgende har nævnet afvist ansøgningen med samme begrundelse som DN Frederiksberg. (Se Fredningsnævnet notat om besigtigelsen).

Læs: DN Frederiksbergs indsigelse mod at placere teknikhus på et fredet areal ved Flintholm Station her.

Læs: Notat om fredningsnævnets besigtigelse den 2. august 2017 i sagen FN-KBH-30-2017 - Teknikbygning ved Flintholm Station her.


Juni 2017

Ansøgning om etablering af underjordiske skybrudsledninger og pumpestation, samt midlertidig byggeplads i fredet område ved Femte Juni Plads.

Danmarks Naturfredningsforenings Frederiksberg afdeling har ingen indvendinger imod at der gives dispensation fra fredningen af Grøndalen til etablering af underjordiske skybrudsledninger m.m. og midlertidig byggeplads på den betingelse at områdets træer og bevoksning ikke lider overlast. Træerne skal så vidt muligt sikres mod beskadigelse i byggefasen og der skal ryddes op efter byggeriet er fuldført.

Læs DN Frederiksbergs udtalelse om ansøgning om etablering af underjordiske skybrudsledninger og pumpestation her.

Læs Fredningsnævnets kendelse FH-KBH-21-2017 her.